کارمزد خدمات تسویه در سایت Exhadi

 این زمانبندی تسویه تومانی سایت ، برای روزهای عادی سال می باشد و مبالغ تومانی درخواست های برداشت کاربر که در ایام جمعه و ایام تعطیل سال ثبت شوند ، روز بعد غیر تعطیل طبق جدول زمانبندی تسویه تومانی که در بالای همین جدول بیان شده است ، توسط بخش پشتیبانی سایت Exhadi ، به حساب بانکی کاربر واریز خواهد شد .

 کارمزد واریز تومان به موجودی کیف پول تومانی حساب کاربری در سایت Exhadi ، صفر 0 می باشد .